Turistika

Prodáváme turistické vizitky a deníky, mapy, pohlednice, poštovní známky a další drobné suvenýry. Návštěvníkům je také k dispozici venkovní mapa okolí Holan.

Blízké okolí Holan

MILČANSKÝ RYBNÍK A TVRZ MILČANY

(přímo u našeho rekreačního střediska)

Opuštěné zbytky vodní tvrze Milčany ze 14. století se dnes nacházejí přímo v Milčanském rybníce (dříve nesl rybník název Velká Nohavice) na skalnatém ostrůvku.

Kdysi dávno se v těchto místech usadili Milčané, srbský kmen z Horní Lužice. K ostrůvku se lze vypravit na loďce, plavat tam ale pro rozsáhlé vodní rostliny nedoporučujeme.

JILJOV

Nedaleko Holan (cca 1,2 km) se nachází pozůstatky skalního tvrziště Jiljov (dříve zvaný též Lijlov), které pochází ze 14. století. Dochoval se zde kruhový val, příkop a pískovcový sloup se skalní místností.

Po vytesaných schodech lze vystoupit nahoru do zachované spodní části jedné z místností tvrze. Jsou zde vidět i díry po trámech, které byly zasazeny do pískovce. O tvrzi je zachováno jen velmi málo písemných zmínek, např. z roku 1388 je známý Hrdoň z Jíljova.

Jiljov se nachází při silnici ze Zahrádek do Holan.

Turistická vizitka – Jiljov – v prodeji v našem rekreačním středisku Jachta Holany

HOLANY

Městys Holany se nachází asi 9 km od České Lípy a 1,5 km od rekreačního střediska Jachta Holany. Leží u soustavy Holanských rybníků na Bobřím potoce. Vznikl kolem roku 1200. Holany mají v současnosti necelých 500 obyvatel.

Ve 14. století patřily Berkům z Dubé a pravděpodobně ležely na místě dnešního Holanského rybníka. Za vlády Karla IV. byly povýšeny na město a získaly hrdelní právo, městský znak a mýtné právo. Od 15. st. byly v držení Vartenberků. Do počátku 17. st. byly Holany hospodářským a kulturním centrem s právem várečným. Panský pivovar byl zrušen v 19. století. Nejvýznamnější holanskou památkou je jednolodní pozdně barokní kostel sv. Máří Magdalény z roku 1789.

V Holanech se nachází několik roubených domů z 18. a 19. století. Jsou ukázkou lidové architektury té doby. Můžeme si zde všimnout několika neobvyklých technických řešení. Jedná se například o dlouhé sloupy, které podpírají vazné trámy krovu, představené ještě před obvyklou podstávkou v přízemí. Neobvyklé jsou i roubené chlévní části domů. V Holanech se dochovalo více zajímavých dřevěných lidových staveb, v seznamech památek jsou uvedeny č.p. 3, 33 a 77.

Za obcí Holany při silnici na Litice stojí pomníček na památku Michala Tietzeho z roku 1813. Holanský rychtář Michal Tietze, otec devíti dětí, byl nejvýznamnější osobností dějin Holan. Vedl selské povstání na novozámeckém panství, za což byl v roce 1680 popraven.

Turistická vizitka – Holany – v prodeji v našem rekreačním středisku Jachta Holany

VÍTKOVEC

Zřícenina hradu Vítkovec stojí na malé vyvýšenině mezi Holany a Milčanským rybníkem. Dnes hrad připomíná asi 7 m vysoké nárožní zdivo.

VŘÍSEK

Vřísek je zámeček ze 14. století, který stojí na Žižkově vrchu nedaleko obcí Zahrádky a Holany. Vřísek byl kolem roku 1570 Janem z Vartenberka přestavěn na renesanční lovecký zámek. Nachází se uvnitř ohrazené obory, kde roste i několik památných dubů. V této oboře se dříve chovali jeleni, daňci, mufloni a kozy bezoárové. Zámeček je veřejnosti nepřístupný. Je pouze částečně vidět od silnice.

NOVOZÁMECKÝ RYBNÍK

Novozámecký rybník byl pravděpodobně založen ve 14. st. za vlády Karla IV. na místě bažin a močálů. Na západním břehu byl již tehdy ve skále uměle vytesán výpustní kanál, tzv. Novozámecká průrva, odvádějící z rybníka vodu.

Průrva je začátkem Robečského potoka, zatímco Bobří a Mlýnský potok rybník napájejí. Tato esovitě prohnutá Novozámecká průrva je 170 m dlouhá, 14 m hluboká a 7 m široká.

Dalším důmyslným středověkým systémem vysekaným do pískovcové skály je tzv. Mnichovská průrva. Jedná se o hluboký kanál, jímž proudí voda z Bobřího potoka do Novozámeckého rybníka (1 km jižně od Zahrádek).

Novozámecký rybník byl již v roce 1933 vyhlášen za státní přírodní rezervaci, od roku 1956 je v mezinárodním atlasu rezervací a od roku 1991 je zapsán podle Ramsarské úmluvy také mezi mokřady mezinárodního významu. Rozsah rezervace je 350 ha, z toho rákosové plochy tvoří 200 ha. V bažinaté části je bohatá mokřadní květena. Nachází se zde přes 220 druhů ptáků, z nichž 110 zde sídlí.

Turistická vizitka – Novozámecký rybník – v prodeji v našem rekreačním středisku Jachta Holany

HOLANSKÉ RYBNÍKY

Holanská soustava rybníků je tvořena 23 rybníky napájenými Bobřím potokem. Rybníky vznikaly zřejmě postupně od pol. 16. století do pol. 17. století. Nacházejí se pod vyvřelými kopci Ronovem a Vlhoštěm. Hlavními rybníky této soustavy jsou Dolanský rybník a Holanský rybník. Všechny rybníky slouží k chovu ryb.

Pro rekreaci je využíván Milčanský rybník (u našeho rekreačního střediska). Holanské rybníky nespadají do chráněné krajinné oblasti Kokořínska. Přesto se zde vyskytuje řada chráněných druhů rostlin a živočichů.

ZAHRÁDKY – OBEC A ZÁMEK

Zahrádky jsou obec se 600 obyvateli, která vznikla na konci 14.století. V letech 1547-50 zde Vartenberkové vystavěli zámek (s pův. názvem Nový Vítkovec), který o 100 let později získal Albrecht z Valdštejna.

V 17. století byl kolem zámku založen park se vzácnými dřevinami. Součástí parku byl od 19. století skalní kaňon Robečského potoka zvaný Peklo. Od roku 1967 je zámek ve vlastnictví Univerzity Karlovy. V roce 2003 zámek vyhořel a nyní je postupně obnovován.

Od zámku přes jednu z nejstarších bažantnic v Čechách vede 300 let stará Valdštejnská lipová alej s Barbořiným mostem. V oboře na Žižkově vrchu stojí zámeček Vřísek. Jihovýchodně od Zahrádek se nachází kostel sv. Barbory s hrobkou Kouniců. K dalším památkám patří socha sv. Starosty z r. 1705 a zvonice z r. 1609.

V Zahrádkách jsou zachované četné roubené lidové stavby. Oblast Zahrádecka byla r. 1996 vyhlášena vesnickou památkovou zónou.

PEKLO

Romantické údolí Robečského potoka je dlouhé 4 km. Nachází se v něm naučná stezka, která spojuje Českou Lípu a Zahrádky. Od roku 1967 je národní přírodní památkou. V kaňonu je zakázána jízda na kole. Cesta údolím vede mezi pískovcovými skalními stěnami a úzkými soutěskami. Nejkrásnější je Peklo brzy na jaře, kdy je pokryté bezpočtem květů bledulí.

Počátkem 19. století nechal upravit majitel panství dnešních Zahrádek, hrabě Vincenc Karel Kounic, okolí zámku v romantický krajinný celek. Robečský potok byl po celém toku splavný a projížďky ve člunu tehdy patřily k oblíbeným zábavám šlechty.

Turistická vizitka – Peklo – v prodeji v našem rekreačním středisku Jachta Holany

KARBA

Osada z poloviny 17. století patří k obci Zahrádky a je vstupní branou do kaňonu Peklo. Nachází se zde několik roubených domů vrostlých do skal a železniční viadukt z roku 1898.

ŽELEZNIČNÍ VIADUKT PŘES PEKLO

Byl postaven v osadě Karba v roce 1898. Stavba železnice tehdy ohrožovala přírodní rezervaci Peklo, a proto byl na nátlak vlastivědného spolku a majitele panství vytvořen projekt na výstavbu viaduktu, který by Peklo překlenul. Trať byla otevřena v prosinci 1898. Ocelový železniční most s klenutými oblouky je 209 m dlouhý a 24 m vysoký.

pokračování

Současně s viaduktem je možné opatrně vylézt na Dračí skály, které most bezprostředně obklopují. Některé ze skal jsou i vesele pomalované „lidovými umělci“ 🙂 Při výstupu na skály buďte opravdu obezřetní – budete překračovat přímo železniční trať!